Foto: Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Majorna växer när Gråberget byggs ut

Staden ska förtätas och nu har turen kommit till Gråberget i Majorna. Området kan få cirka 300 nya lägenheter, förskola och butikslokaler.

Göteborg behöver fler bostäder. Stadens politiker förordar att nya hus byggs i redan befintliga områden så att man utnyttjar de vägar, kollektivtrafik och service som redan finns.
De senaste åren har många byggherrar inkommit med förfrågningar till staden om att bygga på Gråberget. Stadsbyggnadskontoret har utrett saken och anser att det finns förutsättningar att bebygga några av de platser som föreslagits samt några andra markområden. Ett planprogram har upprättats och är nu ute på samråd fram till 29 mars.
– Vi har i första hand tittat på möjligheterna att bygga på redan ianspråktagen mark – mark där det i dag exempelvis är parkeringsplats eller en teknisk anläggning står. Om vi tar ett grönområde i anspråk för att bygga på så är tanken att kompensera det genom att exempelvis rusta upp ett annat grönområde, säger Anna Signal, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Fler bostadstyper

Många av de befintliga lägenheterna på Gråberget är små bostadsrättslägenheter som bebos av äldre ensamstående eller par. Ett mål är att locka fler barnfamiljer till området. Därför ses det som positivt om den nya bebyggelsen består av fler större lägenheter. Också fler bostadstyper såsom hyresrätter och småhus kan bidra till en större social blandning inom området.
– Framförallt är det aktuellt med flerbostadshus eftersom det är ett så centralt läge. För att passa barnfamiljer skulle även marknära bostäder som exempelvis stadsradhus kunna vara aktuellt på vissa ställen. Vi på stadsbyggnadskontoret styr inte över upplåtelseformen men ser det som önskvärt med en mix, säger Anna Signal.

Nio platser för bostäder

Helt lätt är det inte att bygga på och kring Gråberget. Terrängen är brant och det finns inte några stora sammanhängande ytor som anses lämpliga att bebygga. Flera byggherrar har inkommit med förfrågningar om att få bygga vid vattenreservoaren, men den nyare av dem är ett skyddsobjekt och den äldre ingår i stadens bevarandeprogram så något bostadsbyggande kring dessa är inte aktuellt.
Istället rör det sig om nio mindre områden på och kring Gråberget som anses som möjliga att bebygga. Flera av dessa ligger egentligen nedanför Gråberget, vid bergets fot, på Slottsskogsgatan, Godhemsgatan och Såggatan.

Nytt ska smälta samman med gammalt

Både när det gäller den nya bebyggelsen uppe och nedanför Gråberget så är tanken att den ska smälta väl samman med den äldre närliggande bebyggelsen vad gäller form och höjd. Nedanför berget dominerar landshövdingehusen medan husen på Gråberget uppfördes i enlighet med stadsplanen från 1947. Höjderna på dessa hus är beroende på läget på berget – lamellhusen är jämnhöga och följer terrängen medan punkthusen är lägre ju högre upp på berget de står.
– Det finns inte några höga hus som sticker upp, utan Gråbergets siluett är jämnhög. Det är gjort med en väldig finess vad gäller form och höjdskala och den strukturen och siluetten bör bevaras, säger Anna Signal.

Upprustat grönområde

Trots ambitionen att huvudsakligen bygga på platser som i dag är bebyggda kommer vissa grönytor att försvinna om alla de nio föreslagna områdena bebyggs. I många fall handlar det om brant och otillgänglig mark, men tanken är ändå att de boende på Gråberget ska kompenseras för detta. Ett förslag är att grönområdet kring vattenreservoarerna utvecklas till ett mer attraktivt rekreationsområde.
– Det skulle kunna göras plats för odling och en lekplats. Den gamla vattenreservoaren skulle kunna göras mer tillänglig och synlig och en särskild utsiktsplats med sittbänkar skulle kunna iordningsställas, säger Anna Signal.


Planerna:1  Kabelgatan/Stortoppsgatan
Cirka 80 lägenheter kan byggas här, gärna med lokaler i bottenvåningen längs Stortoppsgatan för att ge ökad trygghet och en trevligare gatumiljö.
I dag ligger här scoutstuga, garage, återvinningsstation, vattenpumpstation och parkering.
Ett alternativt läge för scoutverksamheten bör utredas, befintliga parkeringsplatser ersättas och vattenpumpstation samt återvinningsstation flyttas.
Området kan också vara lämpligt för en förskola.

2  Ärlegatans övre del
Här kan cirka 25 lägenheter rymmas. Marken är i nuläget parkeringsyta och grönområde, men den nya bebyggelsen ska inte inkräkta på parken. Befintliga parkeringsplatserna behöver ersättas.

3  Ärlegatans nedre del
Omkring 30 nya lägenheter kan byggas här. Marken består i dag av grönytor och parkering. Området är brant och bostadsbebyggelse här kräver stora sprängningar.

4  Vänmötet
Det kan bli ett tillskott på cirka 20 lägenheter om denna grässlänt vid Slottsskogsgatan bebyggs. Den transformatorstation som finns på platsen måste flyttas eller inrymmas i ny bebyggelse. Den nya bebyggelsen bör ha lokaler i bottenvåning längs med gatan.

5  Godhemsgatan
Omkring 50 lägenheter kan rymmas på detta område väster om Godhemsgatan. Ny bebyggelse här skulle öka tryggheten längs gatan. Husen ska förhålla sig i skala till landshövdingehusen på motstående sida gatan. Området utgörs i dag av en brant bergslänt med lövskog, parkering och återvinningsstation.

6  Kravellgatan
Det är möjligt att bygga 20 nya lägenheter här om den byggnad som rymmer en kooperativ förskola rivs. Ett lägre punkthus skulle passa väl in i befintlig struktur. Befintlig förskola bör ersättas, förslagsvis i bostadshusets bottenvåning.


7  Godhemsgatan/Såggatan
Mellan tio och trettio lägenheter kan rymmas här beroende på om befintlig byggnad bevaras eller ersätts med ett nytt hus.


8  Såggatan
Om de befintliga garagelängorna tas bort och viss naturmark används kan cirka 25 nya bostäder ligga här. Ny bebyggelse bör dock förhålla sig till omkringliggande landshövdingehus med tanke på struktur, skala och höjd. Positivt om butiks- eller verksamhetslokaler ligger i bottenvåningen. Den befintliga gångvägens sträckning kan eventuellt behöva justeras.


9  Kabelgatan (vid gruppboendet)
Uppemot 40 lägenheter, kanske punkthus eller stadsradhus, kan bli aktuellt här. Området ligger vid en gruppbostad som eventuellt kan rivas så att marken utnyttjas mer effektivt. En bredare infartsväg behövs.


10  Ny mötesplats
Området kring vattenreservoaren kan utvecklas till ett rekreationsområde med exempelvis park, utsiktsplats, lekmöjligheter och odling. Många undviker i dag området eftersom det upplevs som otryggt och nedgånget.


Stadsbyggnadskontoret i dialog med de boende

Staden ser möjligheter med nya bostäder på Gråberget, men vad tycker boende och verksamma? Redan i höstas fick cirka 20 personer från området delta i en workshop.

Fram till och med 29 mars har alla boende på Gråberget möjlighet att säga sitt om planerna på nya bostäder på Gråberget när planförslaget är ute på samråd. Redan i höstas bjöd dock stadsbyggnadskontoret in ett tjugotal boende och verksamma på Gråberget till ett samtal om hur Gråberget används i dag och vilka visioner de berörda själva har för hur området kan utvecklas.
Att stadsbyggnadskontoret rådfrågar boende på det här sättet innan själva planförslaget presenteras hör inte till vanligheten eller den lagstadgade planprocessen.
– Det rörde sig om en kunskapsinsamling. Jag ville få bättre koll på området och då är det de boende som vet bäst hur området används och vad de vill bevara. För mig känns det viktigt med en dialog, säger Anna Signal, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Grönskan uppskattas

Stadsbyggnadskontoret bjöd med hjälp av stadsdelsförvaltningen Majorna och Hyresgästföreningen in en grupp av personer bestående av såväl unga och vuxna som pensionärer.
Det som framkom på mötet var att man uppskattar och vill bevara grönskan, utsikten och den goda grannsämjan på Gråberget. Det som kan förbättras är upprustade, trygga och tillgängliga gång- och cykelförbindelser och då gärna också en ny förbindelse från Gråberget ned till korsningen Slottsskogsgatan/Godhemsgatan.
Hur mycket har ni lyssnat på och tagit till er av de här synpunkterna?
– Workshopen gav väldigt mycket och det syns tydligt i programmet tycker jag. Men sen är det ju så att alla inte tycker lika och att vi måste väga olika intressen mot varandra, säger Anna Signal.

Gångvägar rustas upp

I enlighet med de boendes önskemål innehåller planprogrammet förslag om att de allmänna platserna på Gråberget att upprustas.
– Många av gångvägarna och trapporna upp på berget behöver kompletteras med ramper för cyklar och barnvagnar, ledstänger och ny belysning, säger Anna Signal.

Relaterad information

MER OM  Planerad service och parkering

Behövs inte fler förskolor när fler bostäder byggs?
Behovet av nya förskolor är stort i Majorna och på Gråberget är minst sex nya avdelningar önskvärt. I dag finns två kooperativa förskolor i området. Platsen där föräldrakooperativet Kattfoten ligger, på Kravellgatan, anses dock som ett ställe där ett bostadshus med cirka 20 lägenheter skulle kunna byggas. Förskolan skulle då ersättas, lämpligtvis med nya lokaler i husets bottenvåning.
När det gäller helt nya förskolor så är det två områden på nedre delen av Kabelgatan som anses mest lämpade för detta eftersom det finns tillräckligt stora gårdsytor och grönområden i närheten. Det är möjligt att förskolorna placeras i bottenvåningen av ett bostadshus.

Kommer Gråberget att få fler butiker?

Serviceutbudet på Gråberget är i dagsläget begränsat, med ett fåtal butikslokaler längs Stortoppsgatan och norra delen av Kabelgatan. Förutsättningarna för nya butiks- och verksamhetslokaler i bottenplan på de nya bostadshusen bedöms som bäst vid de mer befolkade gatorna vid Gråbergets fot. Ett fåtal verksamhetslokaler kan också inrymmas intill befintliga butikslokaler vid Stortoppsgatan.

Var ska alla bilar parkera?

I dag sker parkering längs med gatorna samt på parkeringsplatser och garage. Boende upplever att det råder brist på parkeringsmöjligheter på Gråberget, men en översiktlig utredning visar att antalet tillgängliga p-platser uppfyller stadens parkeringsnorm.
Tillkommande behov av parkering ska lösas inom respektive fastighet.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG