Foto: Markus Andersson

Miljoner satsas på att göra Nordost hetare

Ett nytt småföretagarcenter, en modernisering av kulturhuset Blå Stället och bättre profilering av Nordosts evenemang. En mångmiljonsatsning ska göra Nordost mer attraktivt.

Totalt rör det sig om 123 miljoner kronor som under en treårsperiod satsas på att utveckla företagande, kulturliv och offentliga miljöer i nordöstra Göteborg. Målet är att göra Nordost till ett attraktivt område såväl att bo och arbeta i som att besöka.
Projektet går under namnet Stadsutveckling i Nordost och drivs via det nystartade kommunala bolaget Utveckling Nordost AB.
– Det är ett stort regionalfondsfinansierat projekt som handlar om att bidra till hållbar stadsutveckling. Projektet pågår under tre år, från och med januari 2011 till och med december 2013, säger Susan Runsten på stadskansliet som lett projektets förstudier.

Fler företag till Nordost

De förändringar som kommer att ske de närmsta åren kommer att ske inom fyra temaområden: näringsliv, kultur, stadsmiljö samt vision & kommunikation. Inom varje delområde finns ett antal aktiviteter som ska genomföras för att nå målen.
För att förbättra stadsmiljön i Nordost ska exempelvis spårvagnshållplatsen Teleskopgatan rustas upp för att bli mer trygg och ett eventtält ska köpas in för att användas framför allt på Hammarkulletorget så att exempelvis kulturföreningar, universitet och andra aktörer inom stadsdelen kan ordna event på torget trots regn och rusk.
När det gäller näringsliv så ska bland annat ett småföretagarcenter etableras och marken i Nordost ska marknadsföras mer kraftfullt för att fler företag ska lockas att ha sin verksamhet just här.
– Det rör sig om totalt 17 aktiviteter och de ska alla genomföras innan den 31 december 2013, så det krävs en väldig fart nu, konstaterar Susan Runsten.

Angered och Bergsjön

Fem personer, bland annat en projektledare och en kommunikatör, är på väg att anställas för att leda arbetet inom det nystartade bolaget. För att genomföra alla aktiviteterna har de dock ett antal aktörer till sin hjälp, bland annat stadsdelsförvaltningarna Angered och Östra Göteborg, trafikkontoret, park- och naturförvaltningen samt Göteborg Business Region.
De nyanställda inom Utveckling Nordost AB kommer troligtvis att ha sin arbetsplats i samma lokaler som stadsdelsförvaltningen Angered. Dessutom ska projektet ha en lokal i Bergsjön.
– Planen är att vi också ska ha en lokal vid Rymdtorget i Bergsjön som ska fungera som ett skyltfönster för projektet där man exempelvis kan ha dialogmöten och utställningar, säger Susan Runsten.

Joanna Klasén
joanna.klasen@gbg.direktpress.seNäringslivet ska utvecklas

Det ska bli attraktivare för företag att utvecklas i Nordost så att företagandet ökar och fler arbetstillfällen skapas.
• En utredning ska göras för att bilden av näringslivet i Nordost ska bli tydligare. Exempelvis kan det handla om att fastställa vilka behov småföretagen har och vilka branscher som är starka i Nordost.
• En näringslivskoordinator ska anställas.
• Ett småföretagarcenter ska startas.
• Den mark som kommunen äger i Nordost ska marknadsföras bättre så att fler företag väljer att etablera sig i området.
• Business Region Göteborg AB har huvudansvaret för att detta genomförs.


Kulturen ska frodas

Det ska finnas fler och mer tillgängliga mötesplatser där kulturen stärker förutsättningarna för arbete och företagande.

• Kulturhuset Blå Stället i Angered ska byggas om. En utredning om exakt vad som ska förändras görs under 2011. Ombyggnaden ska pågå under januari 2012–juni 2013. Själva ombyggnaden kommer kosta 28,4 miljoner kronor.
• Det saknas en lokal för kultur och möten i Bergsjön och det har funnits diskussioner om ett kulturhus eller aktivitetshus. Nu ska en person få i uppgift att ta reda på vilken typ av lokal som behövs och hur finansieringen kan lösas.
• En samverkansplattform ska utvecklas så att de kulturaktörer som finns ska börja samverka mer.
• Särskilda affärsträffar ska ordnas.
• Stadsdelsförvaltningarna och Lokalsekretariatet ansvarar för utförandet.

Stadsmiljön ska förbättras

Målet är att skapa attraktivare offentliga miljöer som lockar till besök och företagande.
Gång- och cykelvägarna i Sydöstra Bergsjön är dåligt skyltade. Ett pilotprojekt inleds där målet är att hitta sätt att göra skyltningen tydlig.
• Teleskopgatans hållplatsläge ska rustas upp. I dag upplevs platsen som otrygg.  Arbetet ska genomföras under juli 2011–juni 2013.
• Hammarkullestationen ska bli något mer än bara en spårvagnshållplats. Utrymmet kan komma att användas som en utställningshall.
• Ett tält ska köpas in för att främst användas på Hammarkulletorget. Stadsdelen och föreningar ska kunna använda det för att ordna event på torget även vid dåligt väder.
• Ett aktivitetsstråk ska skapas vid Angereds centrum för att binda ihop den kommande is- och badhallen med Blå Stället och centrum.
• Trafikkontoret, park- och naturförvaltningen och stadsdelsförvaltningen Angered bär huvudansvaret för att dessa aktiviteter genomförs.


Visionen ska förtydligas och spridas

Bilden av Nordost ska stärkas bland såväl invånare och verksamma i området som i dess omvärld.

• Vision Angered ska spridas och ett liknande visionsarbete ska påbörjas i Östra Göteborg.
• Stadsutvecklingsprojektets syfte och resultat ska kommuniceras utåt till medborgarna.
• De evenemang som sker i Nordost ska marknadsföras bättre. Nordost ska profileras.
• Metoderna för delaktighet och invånardialog ska utvecklas.
• Stadsdelsförvaltningarna och Utveckling Nordost Ab bär huvudansvaret för att dessa punkter genomförs.

Relaterad information

OM Stadsutvecklingsprojektet

Den totala budgeten för projektet Stadsutveckling i Nordost är 123 miljoner. Fyrtio procent av de 123 miljoner, det vill säga 49 miljoner kronor, kommer från den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Resterande 74 miljoner står Göteborgs Stad för via Göteborgs Kommunala Förvaltning (GKF) som är en koncern som består av 17 direkt helägda dotterbolag till Göteborgs Stad.

Projektet bedrivs inom ramen för det nystartade kommunala bolaget Utveckling Nordost AB. I slutet av januari 2011 utsågs styrelsen som består av sju politiska ledamöter och tre suppleanter. Ann Lundgren (s) är ordförande och Ann-Sofie Lagerstedt (fp) är vice ordförande.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG