Hamnbanan. Gör det möjligt för godstrafik, från hela Norden, att nå Skandinaviens största hamn. Foto: Trafikverket

DEBATT: "Hamnbanans utbyggnad till dubbelspår behöver färdigställas"

Det är dags att se till att sista etappen av Hamnbanas utbyggnad till dubbelspår kommer igång, menar Gunne Steen (C) Regionpolitiker i Västra Götaland.

  • Publicerad 09:50, 17 mar 2020

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det är väldigt positivt att den tredje deletappen av utbyggnaden av Hamnbanan till dubbelspår nu har startat. Det är etappen mellan Pölsebo och Eriksberg som nu under Januari i år har påbörjats. Återstår gör nu den fjärde och sista etappen. Vilken är den mest centrala och också en väldigt väsentlig del av utbyggnaden för att utbyggnaden till dubbelspår skall bli komplett så som avsikten var när projektet sjösattes och sattes igång för cirka 10 år sedan.

Det gäller sträckningen ifrån Eriksberg till Kville bangård!

Göteborg har för nittonde året i rad befäst sin titel som Sveriges bästa logistikläge när branschtidningen Intelligent Logistik rankar Sveriges bästa logistiklägen. Göteborgs Hamn beskrivs som avgörande för placeringen, bland annat tack vare ett rikstäckande tågpendelnät och ökande containervolymer.

Långsiktiga investeringar i hamnens järnvägskoncept har lett till att det under 2019 transporterades mer gods på järnväg till och från hamnen än någonsin tidigare i hamnens 400-åriga historia. Ökning av järnvägsvolymer utslaget över helåret 2019 är så stor som 14% jämfört med 2018. En stor del i den kraftiga ökningen har sin grund i att godshantering flyttat ifrån Skansenbangården till den nya terminalen Arken i Skandiahamnen under 2017. Ökningen i järnvägstrafik till och från hamnen relaterat denna flytten är så stor som 20%, alltså ytterligare 1/5-del mer trafik.

I färd med att färdigställas är också Sveaterminalen, en ny spåransluten omlastningsterminal i Göteborgs hamn. APM Terminals har också moderniserat och ökat kapaciteten på containerterminalens järnvägsharpa, och har också annonserat fler investeringar man avser göra.

Nu planeras också för att farleden in till Göteborgs Hamn skall hålla ett tillräckligt djup ända in till kaj för att kunna ta emot direkttrafik med de allra största containerfartygen fullt lastade. Sjöfartsverket har just nu på det nya året påbörjat samråd i farledsprojektet som fått namnet Skandiaporten.

Sammantaget ger alla dessa investeringar att det är väldigt angeläget att Hamnbanan färdigställs enligt planen som var när projektet sjösattes. Resursen och kapaciteten är nödvändig för att möta upp till de investeringar som görs och kommer att göras i Göteborgs Hamn med ökade godsmängder som följd, vilka till väldigt stor del kommer fraktas med järnvägen.

När projektet med utbyggnad av Hamnbanan lanserades utredde Trafikverket flera olika alternativ för sträckan mellan Eriksberg och Kville bangård. Alternativen som Trafikverket arbetade fram innefattade även Lundbyleden. Ett förslag till alternativ som utarbetades var att både Hamnbanan och Lundbyleden förläggs i en tunnel genom Ramberget. Ett annat alternativ är nedsänkning och överdäckning förbi Ramberget och genom Lundbyvassen förbi Frihamnen till Kville.

Oavsett vilket alternativ som blir det som genomförs är genomförandet också väldigt viktigt ur stadsutvecklingshänseende då området i sin helhet är i så stark stadsutveckling. Planen var satt till igångsättning av denna sista delen under 2020-talet.

Det är dags att se till att projektering och realiserande av denna den sista delen kommer igång.

Vi är GBG