Samråd. Hela Biskopsgården, Länsmansgården samt delar av Jättesten och Svartedalen ingår i kommunens planprogram. I sommar får medborgarna chans att tycka till om planerna. Foto: Bostadsbolaget

Fler lägenheter och småhus planeras i Biskopsgården

Inom de närmsta 10-15 åren ska Biskopsgården utvecklas med flera tusen nya lägenheter och småhus. I sommar kommer göteborgarna ha chans att tycka till om planerna.

  • Publicerad 05:30, 24 maj 2022

Ambitionen i arbetet har varit att skapa en trygg, tillgänglig och småskalig stadsomvandling.

I sommar kommer planprogrammet för Biskopsgården gå ut på samråd. Det innebär att närboende och andra intresserade har chans att säga sitt om planerna.

Ett planprogram visar kommunens avsikter för ett område och ligger sedan till grund för detaljplanerna som upprättats senare i byggprocessen.

Planen för Biskopsgården visar hur stadsdelen kommer att utvecklas de närmsta 10-15 åren och ännu längre fram i tiden.

– Ambitionen i arbetet har varit att skapa en trygg, tillgänglig och småskalig stadsomvandling enligt trädgårdsstadens principer. Sociala frågor, barnperspektivet och trygghetsaspekten har varit viktigt i arbetet, säger Carl-Johan Carlsson, projektledare för planprogrammet, i ett pressmeddelande.

I programmet finns planer på cirka 4 000 nya bostäder varav en ungefär fjärdedel ska vara småhus. Flera bostadsnära parker ska byggas och man planerar även på att utveckla Svarte mosse till en stadspark.

"Vill överbrygga barriärer"

Utöver bostäder och parker föreslår programmet att det byggs en ny grundskola i området, cirka 75 förskoleavdelningar samt en helt ny arena för idrott och kultur.

– Vi vill överbrygga barriärer mellan områden med hjälp av bebyggelse och skapa fler kopplingar till övriga staden och öka integrationen, säger Carl-Johan Carlsson.

Den nya byggnationen kommer även att innebära att infrastrukturen i området byggs ut med nya vägar med fokus på ökad kollektivtrafik samt cykel- och gångvägar.

Planprogrammet för Biskopsgården omfattar även Länsmansgården, en del av Jättesten samt en del av Svartedalen.

Vi är GBG