Val 2022. Göteborgs politiker avger nyårslöften till göteborgarna.

Här är politikernas nyårslöften till göteborgarna

Från vänster till höger. Och mittemellan. Göteborgs politkertoppar avger nyårslöften till stadens invånare som uppladdning inför höstens kommunval.

  • Publicerad 06:30, 8 jan 2022

Stina Svensson (fi), gruppledare i Göteborg.

Feministiskt initiativ och Stina Svensson...

… lovar att partiet kommer att koncentrera sig på kommunvalen 2022, där spärren är 2 procent. I Göteborg kommer vi gå till val på att stoppa mäns våld – både mot kvinnor och mot andra män. Fi är er starka röst för ett antivålds-arbete på alla nivåer i samhället. Det gäller våldet i hemmet, våldet på gatan, och det politiska våldet. Det går inte att stoppa våld med enbart hårda maskulina tag, det krävs feminism, och att ge kvinnor och tjejer mer inflytande.

Fi lovar också att gå till val som det mest klimatradikala alternativet i Göteborg. Vi är det enda partiet i Göteborg som är tillväxtkritiska och inte vill att Göteborg ska växa till varje pris. Klimatet kräver tvärtom att vi konsumerar mindre, inför klimatnödläge och ställer om hela staden.

Det blåser kalla vindar i samhället. Kan inte vi ge varandra i nyårslöfte att tillsammans vända den utvecklingen?

Daniel Bernmar, gruppledare för Vänsterpartiet Göteborg. Foto: Alice Vernersson

Vänsterpartiet och Daniel Bernmar...

lovar göteborgarna att fortsätta kämpa för att göra Göteborg mer jämlikt och rättvist!

Vi lovar att ta kampen för alla hyresgäster och unga som vill flytta hemifrån, därför kommer vi använda alla verktyg i vår makt för att stoppa de ombildningar och utförsäljningar av stadens bostäder som gör att bostadskön växer.

Vi lovar att kämpa för att inga barn och unga som behöver samhällets stöd ska falla mellan stolarna, därför kommer vi göra allt vi kan för att varje lärare ska få den tid som behövs för att hjälpa alla elever och att socialsekreterare kan agera när unga behöver samhällets stöd.

Vi lovar att ta kampen för att alla göteborgare ska få den välfärd de förtjänar, därför vill vi sätta punkt för nedskärningarna, stoppa marknadsexperimentens expansion och säkra att de anställda i Göteborgs välfärd har de förutsättningar och den arbetsmiljö som krävs för att de ska kunna göra ett värdigt jobb. Vi vill bygga samhället starkare!

Karin Pleijel (mp), gruppledare i Göteborg. Foto: Catharina Fyrberg

Miljöpartiet och Karin Pleijel...

lovar att göra allt vi kan för att hejda klimatupphettningen. Klimatet är vår tids ödesfråga. Fler göteborgare ska få möjlighet att vara en del av lösningen för att göra staden klimatneutralt senast 2030. Vår målbild är den gröna och nära “15-minutersstaden” med bra kollektivtrafik och där cykel och gång är det självklara valet, mer repair-remake-sharing-ekonomi, sol- och vindkraft.

Vi kommer att kämpa för den biologiska mångfalden i våra skogar, grönområden, och under vattenytan, där göteborgarna kan njuta och vara en del av naturen.

Göteborg ska bli tryggare och tilliten starkare - stadens mångfald ska bli vår styrka. Göteborg ska ha bra skolor där lärarna får möjlighet att bli experter på just sina elever, alla ska erbjudas en aktiv fritid, avhopparverksamhet för personer i kriminella sammanhang och nyrekryteringen till kriminella nätverk ska stoppas.

Vi kommer jobba för att skapa ett grönt och rättvist Göteborg.

Jonas Attenius (S), gruppledare i Göteborg. Foto: Socialdemokraterna

Socialdemokraternas och Jonas Attenius...

lovar att i varje givet läge sätta välfärden först och pressa tillbaka den organiserade brottsligheten.

Göteborg är en fin stad, men också en väldigt delad stad. I kölvattnet av djup segregation och underfinansierade skolor har kriminella gäng fått en grogrund för rekrytering. Istället för att ta tag i problemen fokuserar Göteborgs högerstyre på nedskärningar i välfärden, dyra privatiseringsexperiment och en ombildningsvåg av hyresrätter som kommer förvärra segregationen.

Samtidigt vågar inte Miljöpartiet och Vänsterpartiet erkänna problemen. De säger nej till ordningsvakter och trygghetskameror, förnekar problemen med kriminella klaner och lyfter inte ett finger för att minska invandringen till Göteborgs redan segregerade förorter.

Göteborgarna ska inte behöva välja mellan högerns nedskärningar och privatiseringar i välfärden eller V:s och Mp:s passivitet mot brottslighet och segregation.

Emmyly Bönfors (C), gruppledare i Göteborg. Foto: Direktpress

Centerpartiet och Emmyly Bönfors...

… lovar göteborgarna 2022 är att vi ska jobba stenhårt för att minska mäns våld mot kvinnor. Detta våld är ett av samhällets största problem idag och något vi måste ta på allvar. Att kvinnor känner sig otrygga i sitt hem, blir kontrollerade och fysiskt eller psykiskt misshandlade är helt oacceptabelt. Vi måste jobba preventivt redan i skolan, så att barn redan från start lär sig vad som är okej och inte. Att redan från ung ålder prata om integritet, samtycke och ha en nolltolerans mot våld är något som följer med upp i åldrarna. 

Att utsätta någon för våld ska ge ordentliga konsekvenser och hårda straff. Men vi måste också se till att de som är i en våldsam relation har möjlighet att lämna. Samhällets skyddsnät måste funka. Från politikens håll måste vi se till att våra verksamheter fungerar men också se till att de jourboenden och stödfunktioner som organiseras av civilsamhället får både ekonomiskt och praktiskt stöd.

2022 ska vi fortsätta arbeta för ett samhälle utan våld.

Axel Darvik (L), gruppledare i Göteborg. Foto: Direktpress

Liberalerna och Axel Darvik lovar...

att gå till val på integration, en stark och likvärdig skola och en grön borgerlig klimatomställning.

Göteborg har stora utmaningar med utanförskap, gängkriminalitet, klan- och hedersstrukturer. Arbetet med att bekämpa allt det börjar i skolan med höga förväntningar, ett tydligt kunskapsfokus, tidiga insatser för de som behöver det och ordning och reda i klassrummet. Ingen lärare ska vara rädd eller bli kränkt på sitt jobb. Den svenska skolans värderingar ska gälla i både kommunala- och friskolor.

Som civilingenjör och entreprenör med intresse för stadbyggnation ser jag fram emot att Göteborg fortsätter växa och attrahera företag och investerare med god infrastruktur och kloka gröna planer. Göteborg ska ha en levande stadskärna som tar hänsyn till både miljö, trafik och människor. För det kommer vi att verka i staden vi älskar.

Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande och gruppledare i Göteborg. Foto: Direktpress

Moderaterna och Axel Josefson...

lovar att fortsätt arbeta tillsammans med göteborgarna och näringslivet för en tryggare och klimatsmart stad där fler har ett jobb att gå till, färre behöver leva på bidrag och framgångsrika företag utvecklar lösningar för dagens och morgondagens globala utmaningar.

Göteborg ska fortsatt ha den lägsta arbetslösheten av de svenska storstadsregionerna och vi ska ta ytterligare steg mot att inga göteborgsområden ska bedömas som särskilt utsatta av polisen.

Vi kommer arbeta vidare för att locka företag och investeringar till Göteborg. Vi ska befästa vår ställning som den ledande forsknings- och utvecklingsregionen i Sverige och positionen som en internationellt ledande hubb inom elektrifiering av transportsektorn. Det ska helt enkelt vara lätt att känna stolthet som Göteborgare.

Elisabet Lann(kd), gruppledare i Göteborg. Foto: Direktpress

Kristdemokraterna och Elisabeth Lann...

… lovar att göra vad vi kan för att bidra till en hederlig valrörelse. Vi som är aktiva i kommunpolitiken i Göteborg har tillsammans ett tungt ansvar för att återupprätta förtroendet för oss politiker i staden. Det är smärtsamt tydligt i SOM-undersökningarna där göteborgarna ger ett underbetyg till det ”politiska etablissemanget”. Jag har förståelse för att det finns en besvikelse och känsla av vanmakt gällande bland annat hanteringen av trängselskatten och Västlänken, men även på grund av en historia av korruption och ”Göteborgsanda”. Det förtroendegap som skapats under lång tid måste därför slutas för att värna lokaldemokratin.

Vi saknar inte utmaningar i vår stad. Men vi har också enorma resurser i ett starkt civilsamhälle, livskraftigt näringsliv och många engagerade göteborgare. Därför vill jag bidra till ett politiskt klimat och ett lyhört offentligt samtal där vi kan mötas, med respekt för varandras åsikter, och tillsammans verka för stadens och göteborgarnas bästa.

Martin Wannholt (D), gruppledare i Göteborg. Foto: Markus Andersson

Demokraternas och Martin Wannholt...

lovar att fortsätta som enda parti i Göteborg att sätt sakfrågorna främst, bortom blockpolitiken. Vi försöker alltid samla politisk majoritet till lösningar och förbättringar för göteborgarna och för att utveckla vår stad.

Den 12 januari 2022 är årets första kommunstyrelsemöte. Där lägger vi demokrater förslag till kompletteringsbudget för att skydda förskolan, skolan och välfärden från nedskärningar.

Vi demokrater ser gärna att vårt yrkande får brett politiskt stöd - från den styrande alliansen som budgeterat fel, från socialdemokrater, från sverigedemokrater och från rödgrönrosa.

Vårt förslag till kompletteringsbudget kräver också extra trygghetssatsningar i vår stad; ökat stöd till polisen mot gängkriminaliteten, fler ordningsvakter och väktare samt riktade insatser från socialpedagoger och socionomer placerade ute på skolorna - för att arbeta förebyggande mot droger, gängrekrytering, hedersförtryck och psykisk ohälsa.

Jörgen Fogelklou (SD), gruppledare i Göteborg. Foto: Jonathan Othen

Sverigedemokraterna och Jörgen Fogelklou...

lovar inför 2022 samma som vi sagt ända sedan valet 2018. Att vi som parti ska fortsätta det långsiktiga arbetet med att bygga förtroende. Visa att vi är pålästa, kunniga och engagerade i de nämnder vi är representerade i. Att vi är här för att stanna och att vi är redo att tillsammans med andra ta ansvar för Göteborg.

Vi kommer fortsätta göra allt som står i vår makt för att öka göteborgarnas trygghet i deras vardag. Oavsett vilken fråga det gäller, så skall vi fortsätta att ligga i framkant och driva övriga partier i rätt riktning. Frågor som vi idag ser att vi får gehör på är bland annat hedersproblematiken, gestaltning av staden, språkkrav inom äldreomsorgen bara för att nämna några få. Frågor som övriga partier inte vågade ta tag i innan vi lyfta upp dem.

Övriga partier kan inte längre ignorera oss på grund av den kompetens våra företrädare idag besitter. Våra förslag är genomtänkta, väl genomarbetade och förankrade. Vi sår ofta det frö som sedan gror och blir till verklighet. Men det hade inte skett utan vår medverkan.

Det vi som parti lovar är att fortsätta detta arbete, fortsätta söka samtal och att ta ansvar.
 

Krönikor

Därför dansar Knut ut julen

Krönika Tradition. Tjugondag Knut – 13 januari Enligt visan varar julen “än till påska”. Men så länge vill nog ingen ha kvar julpyntet. Historiskt har det i Sverige funnits två datum som sätter punkt för högtiden.torsdag 13/1 10:20

Konsumentfrågan

Kan jag reklamera min frisyr?

Konsument Konsumentfrågan. Kan man reklamera en frisyr man inte är nöjd med, måste man släppa in målaren mitt i vintern och får fotbollsskolan kräva betalning i efterhand? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut.tisdag 9/11 16:36

Debatt

"Stärk välfärden rättskedjan och klimatomställningen"

Debatt Politik. Socialdemokraterna inför partikongressen. Sverige och Göteborgsregionen har stora utmaningar. Välfärden – vår gemensamma vård, skola och omsorg – måste bli starkare, tryggheten måste öka och en radikal klimatomställning genomföras. måndag 1/11 13:21