Begravningssamfälligheten förvaltar 36 begravningsplatser inom Göteborgs stads gränser. Och även om det är trångt om saligheten så har samfälligheten skyldighet att se till att samtliga bosatta i Göteborg också ska ha möjlighet att gravsättas i Göteborg.

– Göteborgs begravningssamfällighet har under de senaste 10 åren arbetat tillsammans med Fastighetskontoret i Göteborgs stad. Under hösten har vi intensifierat det arbetet i syfte att hitta mark för en ny storkyrkogård någonstans i Göteborg, säger Katarina Evenseth, begravningschef Svenska kyrkan.

30 000 nya gravplatser

Planen för den nya storkyrkogården är 30 000 nya gravplatser. För att täcka det behovet behöver begravningssamfällighet ungefär 45 hektar mark, motsvarande yta som Västra kyrkogården täcker, eller lite drygt 63 fotbollsplaner.

Men var?

– Vi tittar på platser i nordöstra Göteborg och på Hisingen, områden där staden har en ganska så stor inflyttning i dagsläget, säger Katarina Evenseth.

– Vi planerar också en utbyggnad av kyrkogården i Tuve, precis i närheten av den gamla kyrkogården, ett arbete som är tänkt att påbörjas efter årskiftet.

Folkmängden ökar

Folkmängden i Göteborg ökar och förväntas, enligt Göteborgs stads befolkningsprognoser, att öka än mer fram till 2035.

– Behovet av kistgravar ökar och det hänger samman med att stadens befolkningssammansättningen förändras. En tredjedel av medborgarna är utrikesfödda eller har utrikesfödda föräldrar. Den muslimska andelen av Göteborgs befolkning har ökat under de senaste åren, med en hög andel äldre, vilket har lett till att begravningssamfälligheten fortlöpande kommer att projektera och anlägga muslimska gravplatser under de kommande 10 åren. Under hösten anläggs två nya kistgravfält i Kviberg med sammanlagt 400 platser, säger Katarina Evenseth.

Även om tillgången på kistgravar är begränsad så får en alltid plats på andra sätt. Göteborgs Begravningssamfällighet tillhandahåller kistgravar, urngravar, gravsättning i minneslund och i askgravlund. Planering för att även kunna erbjuda gravsättning i askgravplats pågår för fullt.

Inte hugget i sten

I Göteborg, precis som i andra storstäder, går det även att få plats i så kallade återgångsgravar.

– Systemet med återgångsgravar påbörjades i liten skala redan under 1990-talet som ett led i att försöka få bukt med bristen på gravplatser, samt att kunna erbjuda tillgängliga och attraktiva gravplatser. Det finns även starka miljöskäl som talar för ett återbruk av gravstenar, säger Katarina Evenseth.

Återgångsgravar är gravar som antingen återtagits av Göteborgs begravningssamfällighet på grund av vanskötsel eller också har de lämnats tillbaka av släkten som ägt dem.

Om ägarfamiljen inte längre har något anspråk på stenen blästras namnen bort så att en ny gravrättsinnehavare kan gravera in ett nytt namn i den befintliga gravstenen.

Gravfriden är evig

Enligt begravningslagen måste det dock ha gått minst 25 år sedan den senaste personen begravdes innan graven kan återupplåtas. Gravfriden är evig, vilket innebär också att tidigare gravsatta kistor och urnor får vara kvar i graven.

– Det är uppenbart att det finns en allmän känslighet när det gäller återgångsgravar, en del människor kan inte tänka sig att dela gravplats med en okänd och det måste man ha respekt för. Men det är så olika hur man tänker och det finns inget rätt eller fel, säger Katarina Evenseth.

Idag finns runt 7 400 disponibla återgångsgravar varav de flesta ligger på de stora begravningsplatserna, såsom Kvibergs kyrkogård samt på Östra och Västra kyrkogårdarna.

Av de drygt 4 100 personer som årligen gravsätts i Göteborg gravsätts cirka 350 personer i återgångsgravar.