Här växer intresset för närodlad skog

Göteborgs stads skogsskötsel har uppmärksammats inom branschen. Men få göteborgare känner till det hyggesfria skogsbruket som främjar den biologiska mångfalden. ”Folk tror att vi jobbar i Slottsskogen”, säger stadens skogsförvaltare.

  • Publicerad 05:30, 26 okt 2020

Vi säljer virke på en öppen marknad och har märkt en större efterfrågan av hyggesfritt timmer.

Blåbärsris är en bra indikator på en välmående skog, menar Xavier de Maupeou. Foto: Gabriel Tjulander

Höstsolens strålar letar sig ner i en glänta bakom Säve Kyrka. Här har små ekar slagit rot bland blåbärsbuskar och ett par rönnar. För bara ett par år sedan var terrängen tät, mörk och marken bar. Borta är ett par granar som istället blivit virke.

– Här är ett exempel på en öppning med olika trädslag i olika ålder. Vi vill främja en naturlig föryngring som gynnas av ljus och färre barrträd, säger Xavier de Maupeou, enhetschef mark- och skogsförvaltningen.

Han är tillsammans med Torsten Andersen ansvarig för Göteborgs skogsbruk. För vad många inte vet är att fastighetskontoret förvaltar omkring 5 000 hektar skogsmark varav de största ytorna finns på Hisingen och i nordost.

– När vi säger att vi jobbar med skog i Göteborg tror folk att vi jobbar i Slottsskogen.

Deras arbete handlar istället om att förvalta skogsmarken med hänsyn till stadens skogspolicy från 2014. Det handlar om att värna sociala värden, biologisk mångfald och hållbar avverkning.

– Kommunen är unik i Sverige för att vi sköter skogen utan kalhyggen. Istället fokuserar vi på att välja ut enstaka träd som blir sågtimmer, säger Torsten Andersen.

Torsten Andersen (till höger). Foto: Gabriel Tjulander

Hämtar timmer med häst

Avverkningen just här är gjord med metoden, plockhuggning och för att undvika skador på marken användes arbetshästar.

– En skogsmaskin kan i stort sett klara allt men då kan det bli körskador och risk att marken bli förstörd. Här syns knappt att vi hämtat träd, säger Torsten Andersen.

En bit därifrån står planterade granar i perfekta rader – en kvarleva av ett traditionellt skogsbruk. Skogsförvaltarna pekar på skillnaderna.

– Där finns ont om markvegetation och djur. Det känns nästan som natt för det är så mörkt.  

Närodlat timmer

Stadens hyggesfria metod kan ibland vara kontroversiellt inom skogsbranschen men intresset har ökat.

Samtidigt ökar intresset för hållbart trävirke. Ett exempel är den klimatsmarta förskolan Hoppet som kommunen bygger där delar av konstruktionen är gjord av lokala träd.

– Vi säljer virke på en öppen marknad och har märkt en större efterfrågan av hyggesfritt timmer, säger Xavier de Maupeou.

Han hoppas på en utveckling i likhet med konsumenternas intresse för närodlade grönsaker.

– Köper du potatis vill du att den ska vara odlad i närheten men om du köper ett bord tänker du inte än på var virket kommer ifrån.

Skogsvård. Torsten Andersen och Xavier de Maupeou sköter Göteborgs skog. Foto: Gabriel Tjulander

Göteborgs skogsbruk

Göteborgs Stad äger omkring 11 000 hektar skogsmark. Fastighetsnämnden ansvarar för den skogsmark som inte är planlagd som naturreservat, grönområde eller motsvarande, vilket motsvarar 4 700 hektar skogsmark. Park- och naturnämnden ansvarar för ungefär 6 000 hektar skogsmark som har stora frilufts-, natur- och kulturvärden enligt översiktsplanen.

Skogspolicy

Biologisk mångfald:

Generellt gäller det att bevara och skapa en stor variation i skogen vad gäller trädslag, trädålder och beståndsstruktur.

Sociala värden / Skogsupplevelse:

Det ska vara lätt att hitta till och in i olika skogsområden. Det ska finnas väl utformade anordningar för friluftsliv. Möjligheterna till bär- och svampplockning ska gynnas.

Skötsel, avverkning och uttag:

Skogarnas skötsel måste anpassas så att skogarna kan hållas så vitala och stabila att de har möjlighet att klara en framtida klimatförändring.

Endast hyggesfritt skogsbruk, där kostsamma föryngringsåtgärder undviks, tillämpas. Avverkningen ska ske genom selektiva metoder där åtgärderna ska leda till stor framtida handlingsfrihet

Källa: Skogspolicy, Fastighetskontoret, Göteborg stad.

Visa merVisa mindre

Vi är GBG