Jubileumssatsning rör upp starka känslor

Jubileumssatsningen ska ge 7 000 extra bostäder fram till år 2021 i Centrum och Majorna. Men den snabbare byggtakten väcker också ökad oro i närområden där förtätningen ska ske.

  • Publicerad 06:00, 17 jun 2015

Det var i slutet på april som kommunfullmäktige klubbade den särskilda byggsatsningen. I tätare samarbeten mellan villiga exploatörer och kommunen ska byggplaner förverkligas snabbare. Det genom att de olika faserna med till exempel detaljplan och bygglov sker parallellt, i stället för efter varandra som annars.
Alla är överens. Bostäderna behövs när bostadsbristen beräknas till mellan 7 000 och 20 000 bostäder i Göteborg. Men på listan över uttagna områden i satsningen finns också områden där förtätningen mött motstånd tidigare. Godhemsberget är ett, och här har den ökade byggtakten också ökat oron för att de nya bostäderna kommer att förstöra.

”En gräddfil”
– Det är ju en sorts gräddfil för att få till snabbare byggnationer. Vi känner en viss oro att det kommer att göra att det slarvas med de olika målen och viktiga hänsyn i skapandet av planer, säger Karin Nielsen, aktiv i Aktionsgruppen Rädda Godhemsberget.
Gruppen har hela tiden förespråkat att förtätningen borde ske på hårdgjorda ytor som större parkeringsytor i stället för på grönområden, vilket är i linje med beskrivningarna i stadens översiktsplan. Gruppen menar att tidsaspekten gör utgångsläget i jubileumssatsningen ännu sämre.

”Bäddat för konflikter”
– Det är som bäddat för konflikter. Man ska vara klar till ett visst datum, kosta vad det vill. Vi undrar varför man satsar på att trycka in bostäder i små, ofta känsliga, områden. Det ger mycket jobb för stadsbyggnadskontoret för relativt få lägenheter också, säger Karin Nielsen.
Även områden på grannberget Gråberget är utpekade i den särskilda satsningen, trots att tidigare planarbeten också där mötts av kritik. Även här har nyheten om satsningen mötts med skepsism.
– Att jubileumssatsningen ska ske vid sidan om den ordinarie planprocessen och att vissa områden kan lyftas ut. Det kan man diskutera. Det känns som att den vanliga beslutsgången frångås, och det känns inte bra, säger Monica Nilsson, aktiv i Bevara Gråbergets grönområden.
Men Maria Lejon, projektledare för jubileumssatsningen vid stadsbyggnadskontoret, försäkrar att beslutsgången kommer att vara precis som annars.
– Plan- och bygglagen reglerar vilka skeden vi måste gå igenom. Det kommer att ske samråd och granskning precis som i vilket byggärende som helst. Det varken vill eller kan vi ändra på, säger hon och fortsätter:
– Vi har fortfarande med oss samma mål om kvalitet, som vi måste beakta.

”Samarbete ger tidsvinst”
Enligt henne är det i stället upplägget med de tätare samarbetena som tidsvinsterna ligger. När det parallella arbetet gör att det inte blir glapp mellan faserna.
– Med byggherrarnas ökade ansvar får vi också in dialoger i tidiga skeden, och det kan också göra det snabbare, säger Maria Lejon.
Inga projekt har valts bort med tanke på överklaganderisk. I stället är det beräknad genomförandetid som pekat ut områden.
– Både Godhemsberget och Gråberget har föregåtts av ett programarbete så där finns det redan mycket underlag som vi kan använda oss av, säger Maria Lejon.
Varför väljer ni inte ytor där ni stör färre och kan bygga många fler bostäder på en gång?
– Givetvis tittar vi på sådana ytor, men i en kraftigt växande stad måste vi titta på andra ytor också. Det finns svagheter med att bygga många bostäder på ett och samma ställe också, säger Maria Lejon och nämner utdragen byggnation och inflyttning som exempel.
Samtidigt bygger satsningen på byggherrarnas vilja.
– Vi vill inte bara ha planer som inte blir bebyggda. Det krävs om det verkligen ska stå klart till 2021.
Varför är det så viktigt att få fram extra bostäder till just 2021?
– Det är ett politiskt uppdrag som vi fått, så det får du fråga politikerna om, säger Maria Lejon.
Tidningen Centrum har försökt nå byggnadsnämndens ordförande Ulf Kamne (MP) utan resultat.

MER OM... Jubileumssatsningen


Ska ge totalt 7 000 nya bostäder fram till år 2021, vid sidan av de 3 000–5 000 som ska produceras årligen inom det ordinarie byggprogrammet.
840 av de extra bostäderna planeras i uttagna områden i Majorna, Johanneberg, Olofshöjd och Krokslätt.
Under satsningen arbetar personal från stadsbyggnads-, trafik- och fastighetskontoren på ett särskilt kontor tillsammans med exploatörerna. Projektet bygger på ett initiativ från bostads- och byggföretagen HSB, Semrén +Månsson, Wallenstam och Framtiden AB.

Trafiken – minut för minut

DEBATT

"Vi har ett välfärdsnödläge"

DEBATT Satsa på primärvården och förbättra villkoren för sjukhuspersonalen är två punkter som Vänsterpartiets Eva Olofsson, Carina Örgård och Jan Alexandersson tycker bör prioriteras i regionen.torsdag 16/1 11:36

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57