Ska bevaras. Nu ska planerna på att bilda ett naturreservat i Lärjeåns dalgång återigen ut på samråd. Foto: Göteborgs stad

Lärjeåns dalgång återigen aktuellt som naturreservat

Nu ska de reviderade planerna på att bilda naturreservat för Lärjeåns dalgång ut på samråd. Efter ett omtag har de tilltänkta reservatgränserna minskat med 170 hektar.

  • Publicerad 05:30, 17 jun 2022

Planerna på att Lärjeåns dalgång ska bli ett naturreservat har länge varit på tapeten. Tanken är att områdets artrika natur – med sina ovanliga och hotade arter – ska bevaras och skyddas för framtida generationer.

Genom att bilda ett naturreservat kan kommunen skydda området från exploatering och se till att dalgången även fortsättningsvis kommer att vara öppen för allmänheten.

– Lärjeåns dalgång är ett vackert område som vi vill skydda. Här finns värdefulla arter och skog och området är även viktigt att skydda för friluftslivet, säger Emma Svensson, miljöplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Idén med ett naturreservat väcktes redan år 1988 enligt nättidningen Vårt Göteborg.

Men det var först för några år sedan som planerna tog mer konkret form. Sommaren 2019 låg förslaget om att bilda ett naturreservat ute på samråd.

Flera nya naturreservat I Göteborg

Politiker beslutade om omtag

Under samrådet kom synpunkter in som gjorde att tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret fick se över förslaget. Bland annat har reservatsgränsen justerats och blivit 170 hektar mindre än de ursprungliga planerna.

– Det kom även in synpunkter på de föreskrifter som ska gälla. Det finns jordbruksmark och betesmark i området och det arbetet ska kunna fortgå även efter området blir ett naturreservat, säger Emma Svensson.

Eftersom ändringarna var så pass omfattande så måste planerna ut på samråd igen. På Byggnadsnämnden möte i maj togs beslut om det ska ske mellan den 15 juni fram till den 31 oktober.

Under samrådstiden har allmänheten möjlighet att lämna in sina synpunkter om planerna.

Naturreservat

• Att bilda naturreservat innebär att ett naturområde bevaras för framtida generationer. Vid Lärjeåns dalgång handlar det om att bevara och utveckla ett värdefullt tätortsnära område med höga natur- och friluftsvärden samt kulturhistoriska värden.

• Området sträcker sig från Göta älvs mynning vid Lärjeholm och fram till kommungränsen mot Lerum. Naturreservatet är 1 456 hektar stort och huvuddelen av reservatet består av mark som ägs av Göteborgs Stad.

• Genom att kommunen bildar naturreservat med reglerande föreskrifter kan området skyddas från exploatering och negativ påverkan i form av bebyggelse, vägar, produktionsinriktat skogsbruk med mera.

Källa: Göteborgs stad

Visa merVisa mindre