Buller. Kan vara skadligt för hälsan. Foto: Mostphoto

Larmet: Bullret i Göteborg förkortar liv

135 000 göteborgare utsätts för höga ljudnivåer vid sin bostad varje dag. Och 1 200 friska levnadsår går förlorade varje år på grund av buller. Det visar kommunens nya bullerkartläggning.

  • Publicerad 12:00, 24 apr 2019

I dag, på International Noise Awareness Day, vill man öka kännedomen om hur buller påverkar hälsan.  I Göteborg, i likhet med övriga landet är vägtrafiken den främsta källan till buller, följt av järnvägstrafik, flygtrafik och industri.  

– I vår nya bullerkartläggning med trafikdata från 2018 beräknar vi att omkring 135 000 göteborgare exponeras för trafikbuller som överskrider 55 dBA i ekvivalent ljudnivå dagligen vid sin bostad, säger Belma Krslak, miljöutredare på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Omkring 50 000 av dem exponeras för bullernivåer över 60 dBA i ekvivalent ljudnivå. I jämförelse med den förra bullerkartläggningen med data från 2013 så utsätts fler göteborgare för ljudnivåer över 55 dBA men färre över 60 dBA.

Ljud i stan – oundvikligt

Samtidigt går det inte att undvika ljud i en stad, så kallat omgivningsbuller. Men om ljuden blir för intensiva och konstanta så innebär de en fara för hälsan och ge koncentrationssvårigheter, försämrad sömn och ökad stress.

Det i sin tur kan leda till högt blodtryck, åderförfettning och i förlängningen många allvarliga sjukdomar, vilket kan leda till för tidig död, menar Belma Krslak.

– Våra beräkningar visar att kring 1 200 friska levnadsår går förlorade varje år i Göteborg på grund av buller från vägtrafik. Den samhällsekonomiska kostnaden beräknas till över en miljard kronor per år.

Hon poängterar även att barn är extra känsliga för buller. Därför är en god ljudmiljö viktig för barns utveckling och lärande.

Nytt åtgärdsprogram

Nytt för i år är att Göteborg Stad har åtgärdsprogram mot buller vid bostäder, skolor, förskolor och parker-, natur- och rekreationsområden.

– I första hand vill vi ta bort eller minska källan till buller, i andra hand vill vi dämpa bullret vid källan och som tredje alternativ tittar vi på åtgärder som skärmar av mottagaren från buller, säger Belma Krslak.

Ljudkarta. Ljudnivå i decibel dB(A). Foto: Trafikverket

Ekvivalent och maximal ljudnivå

För att beskriva bullerexponering under en längre tidsperiod används måttet ekvivalent ljudnivå ,LAeq24h, vilket beskriver trafikbullret under ett genomsnittligt dygn (årsmedeldygn).

Det måttet är dock inte så lämpligt för att beskriva ljud som varierar mycket kraftigt och ljud som förekommer sällan.

Vid beskrivningar av trafikbuller i Sverige används därför även ett mått för den maximala ljudnivån från ett fordon, fordonsekipage eller tåg som passerar, LAmax.

Källa: Trafikverket

dBA

För att måtten för ljudnivån ska beskriva hur starkt människan uppfattar ett ljud gör man oftast en vägning av ljudets frekvenssammansättning.

A-vägningen är framtagen för att efterlikna hörselns varierande känslighet, där känsligheten för låga frekvenser är betydligt lägre än känsligheten för högre frekvenser.

A-vägningen används normalt för trafikbuller och uttrycks som dBA.

Källa: Trafikveket

Göteborg Stad på International Noise Awareness Day

För att uppmärksamma International Noise Awareness Day och driva på arbetet mot buller har miljöförvaltningen bjudit in kollegor som arbetar med buller i staden, Trafikverket, Malmö Stad och forskare för ett samtal om hur vi kan arbeta för att skapa fler goda ljudmiljöer.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG

    Annons

    18+ Spela ansvarsfullt stodlinjen.se

    Hämta casinobonusar hos SveaCasino.se