Ivo. Myndigheten konstaterar brister efter en granskning av socialnämnd Nordost. Genrebild. Foto: Ulrica Andersson

Placerade barn i olämpliga familjehem

Efter en granskning av flera familjehemsplaceringar samt andra typer av utredningar av barn kritiseras nu socialnämnden i Nordost av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

  • Publicerad 06:30, 24 okt 2021

Innan sommaren inledde Ivo en tillsyn av ärenden för familjehemsplacerade barn och unga inom socialnämnd Nordost. Myndigheten tog bland annat del av flera barnutredningar och åtta familjehemsplaceringar.

Samtidigt granskade de hur nämnden hade hanterat 26 klagomål från privatpersoner.

Tillsynen har även handlat om att granska hur nämnden arbetar med att utvärdera och förbättra sitt arbete.

I ett beslut från Ivo konstateras flera brister.

Nämnden har bland annat placerat barn i familjehem som inte godkända eller tillräckligt utredda. I två ärenden handlar det om att hemmen är godkända som jourhem, men inte som familjehem. I två andra familjehemsutredningar saknas utdrag från social-, polis- och kronofogderegister samt referenser.

Brist i delaktighet

Utredningsarbetet visar även brister i att låta barn och vårdnadshavare vara delaktiga i utredningsarbetet. Bland annat visar två av de åtta granskade familjehemsplaceringarna att varken vårdnadshavare eller barn fått komma till tals/blivit observerade under arbetet med familjehemsplaceringarna.

En annan brist som konstaterats är att flera av utredningarna tagit längre tid än vad de får göra. Enligt lag ska handläggning av utredning som rör skydd och stöd av barn ske skyndsamt och max inom fyra månader. Ivo bedömer att nämnden kringgått lagstiftningen om maximal utredningstid.

I beslutet lyfter dock IVO fram att nämnden redogjort för det förbättringsarbete som pågår på ett tillfredsställande sätt. Därför avslutar Ivo ärendet utan ytterligare åtgärder. De meddelar dock att de kommer att följa upp nämndens handläggning av ärenden för barn och unga.