Krossen. Skanskas bergtäkt har funnits i Gunnilse sedan 1960-talet. Nu vill företaget fördubbla driften. Foto: Lina Isaksson

Politikerna tar Angeredskrossen till HD

Trafiksäkerheten och utvecklingen i Angered står på spel. Anledning är allt fler tunga transporter om Skanska fördubblar sin brytning av berg i Angeredskrossen. Det menar stadsdelens politiker som har överklagat tillståndet till Högsta domstolen.

  • Publicerad 11:49, 5 nov 2019

Skanskas bergtäkt, Angeredskrossen strax öster om Gunnilse har funnits sedan 1960-talet. Den öppnades för att producera byggmaterial till uppförandet av Angered och har varit i drift fram till 2017 när tillståndet gick ut.  

Skanska ansökte då om att förlänga driften men också att fördubbla brytningen av berg. Samtidigt vill företaget även öka transporterna av massor från olika bygg- och infrastrukturprojekt, som Västlänken.

2018 godkände Miljödomstolen i Vänersborg Skanskas önskan.

– Redan innan Skanska ansökte om tillståndet uppmärksammade stadsdelsnämnden att det kommer att ge väldigt stora transporter och vara ett hinder för utvecklingen av Angered, säger Wenche Lerme, Utvecklingsledare stadsutveckling, Angered Stadsdelsförvaltning och tillägger:

– Men framför allt innebär det minskad trafiksäkerhet och stora bullerstörningar längs väg 190. Andra delar av Angered kommer också att drabbas av mycket hård trafik.

Enligt stadsdelsförvaltningen finns det dessutom fler företag som har sökt tillstånd att köra och deponera massor i Gunnilse och Bergum.

"Har inte följt miljöbalken"

Därför överklagade nämnden tillståndet till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Flera boende i området gick också ihop och överklagade.

– Men Mark- och miljööverdomstolen tog varken hänsyn till stadsdelens eller de boendes klagan.

Landsbygd med stora planer

Stadsdelen har inte gett upp hoppet utan har överklagat fallet till Högsta domstolen i hopp om ett prövningstillstånd.

– Krossen öppnade för behovet som fanns på 1960-talet. Då kunde transporterna ske genom områden där det inte bodde så många människor men nu är det tätbebyggt. Det är helt andra förutsättningar nu som måste prövas. Vi tycker inte att man har följt miljöbalkens bestämmelser om ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, säger Wenche Lerme.

Det är främst de sociala aspekterna man anser har glömts bort och stadsdelen menar därför att lagen inte följs.

Wenche Lerme pekar på att Angered är en stigmatiserad stadsdel som lider av segregationens negativa verkningar.

– Att då späda på att miljön blir sämre är inte rätt väg att gå. Det är ett allvarligt fall, vissa delar av Göteborg och regionen kan inte utvecklas på andra delars bekostnad, säger hon.

Vad händer om Högsta domstolen inte ger ett prövningstillstånd?

– Då krävs det åtgärder så att barn och vuxna kan gå säkert över vägarna längs väg 190 från Gunnilse-Bergum till Hjällbo, liksom skydd mot buller. Det blir så otroligt många tunga transporter. Jag hoppas att vi får prövningstillstånd, det behövs vägledande domar.

Skanska: "Inga synpunkter"

Göteborg Direkt har varit i kontakt med Skanska som väljer att kommentera fallet skriftligt:

"Det står var och en fritt att överklaga. Vi har inga synpunkter på det, utan avvaktar besked om eventuellt prövningstillstånd."

Stopp. Boende och politiker i området oroas över att antal tunga fordon kommer fördubblas på redan hårt belastade väg 190. Foto: Lina Isaksson

Vad är täkt?

Begreppet täkt innefattar brytning och bearbetning av bland annat berg, naturgrus, torv och andra jordarter.

Definitionen på täkt är ett arbetsföretag som primärt syftar till att nyttiggöra det uttagna materialet.

Uttag som primärt syftar till att bereda plats för annan verksamhet är inte täkt enligt miljöbalken.

Det är verksamhetsutövaren som ska visa att uttaget huvudsakligen görs av en annan anledning än att nyttiggöra materialet.

Berg, grus, jord och torv är råvaror som det ska hushållas med och brytningen av dem kan få stor miljöpåverkan. Därför finns reglering av brytning och efterbehandling samt hur tillstånd ska ges och följas upp.

De flesta täkter kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken.

Källa: Naturvårdsverket

Visa merVisa mindre

Angeredskrossen. Foto: Lina Isaksson