Vägvalet.

Så här vill Vägvalet satsa din 100-lapp:

Kollektivtrafik: ​25 kronor

Bättre och snabbare kollektivtrafiksystem för högre tillgänglighet. Göteborg köper till trafik av Västtrafik för ca 300 Mkr per år, för billigare månadskort, gratis cykelfärjor, fira pensionärs och skolresor. Det som gäller för investeringar i kollektivtrafikens infrastruktur är mycket oklart om det är regionen, kommunen eller staten som ska betala. Ofta sker fördelningen av kostnader i förhandling dem emellan.

Jobb: 0 kronor

Kommunen är en stor arbetsgivare i Göteborg med ca 50 000 anställda. Kommunen skapar jobb men kan inte erbjuda fler arbeten än vad som behövs för att utföra den samhällsservice som invånarna efterfrågar. Göteborg stad kan verka för att antalet jobb ökar, med att erbjuda etableringsservice och upphandla så att det gynnar den lokala arbetsmarknaden. Vi tillför inte mer medel, 0 kr,  än det som redan finns i den ordinarie verksamheten. Vi kommer däremot se över de kommunala bolagen med följd att de lokala företagen stimuleras och kan anställa lokalt i Göteborg

Miljö: 15 kronor

Kommunen agera på olika sätt för miljön. Trafiken och uppvärmningen står för två tredjedelar av utsläppen av koldioxid. Kommunen råder över trafiken och kan via bättre stadsplanering och kollektivtrafik minska biltrafiken och därmed utsläppen. Dessutom kan kommunen agera som upphandlare och kräva koldioxidfri produktion och distribution av varor och service. Kommunen råder även över fjärrvärmen och kan reducera utsläppen av koldioxid genom att skifta till biogas istället för naturgas . Att stoppa Västlänken förhindrar vi stora utsläpp av koldioxid.

Jämställdhet: 5 kronor

Är väldigt viktigt och det gäller inte bara jämställdhet emellan könen utan också i ett intersektionellt perspektiv, mellan alla former av egenskaper/tillhörigheter. Kommunen ska gör och ska hantera jämställdhetsarbetet effektivt  utan att det behöver kosta något. Däremot kan kommunen upphandla tjänster för jämställdhet. Viktigast är att skolan arbetar förebyggande med attityder och ger kunskap i jämställdhetsfrågor.

Bostad: 15 kronor

Kommunen agera på bostadsmarknaden dels som aktör som bygger bostäder, via sina allmännyttiga bostadsföretag och dels som planläggare med sitt planmonopol. Genom förenklad planprocess och förenklade lokala regler vid byggandet kan man öka produktionen av bostäder. Man bör även satsa på småhus för att behålla barnfamiljerna i kommunen.

Trygghet: 10 kronor

Kommunen ska agera för trygghet genom att bygga en stad som bidrar till detta. Det tar dock lång tid att bygga en stad, som upplevs trygg. Men att ljusa staden och renovera och hålla snyggt bidrar. Samt att införa huskurage i stadens egna bostäder ökar vetskapen. Dessutom kan staden föra fram eldsjälar i föreningslivet så människor känner sig delaktiga. Här krävs arbete både via skola och socialtjänsten.

Vård och omsorg: 10 kronor

Kommunen är ansvarig för främst äldreomsorg och delvis för funktionsnedsatta personer, där behöver kommunen bygga fler äldreboenden och anpassade bostäder.

Integration: 10 kronor

Kommunen kan bidra till bättre integration genom att fördela resurserna till skolan på ett effektivare sätt, vilket förhoppningsfullt kommer att göras med en central skolnämnd, som är beslutad. Vidare kan kommunen bygga ut staden för att minska segregationen, men det kommer att ta några år innan det ger utslag.

Förskola och skola: 10 kronor

Med centrala skol- och förskolenämnder ökar möjligheten till en bättre och effektivare skola som också jämnar ut skillnaderna mellan olika områden i staden. Huruvida man behöver mer resurser till det får vi se men om så blir fallet är vi beredda att bidra med dessa resurser.

Västlänken: 0 kronor

Västlänken bidrar inte till bättre kollektivtrafik  för Göteborg utan kostar bara en massa pengar som kan satsas på skola, social- och äldreomsorg samt bygga ut kollektivtrafiken redan nu utan att vänta 10 år efter tunneln är byggd. Västlänken fördärvar miljön i centrala staden och hämmar handel och stadsutveckling.

Tillbaka till huvudartikeln "Sista minuter-guide för osäkra väljare"

Vi är GBG

    Vi är GBG