Staden bygger bo för framtiden i Sydväst

Byggkranarna står på rad runtom i Sydväst och på stadens hemsida trillar byggplanerna ner under fliken om plan- och byggprojekt. Mycket har byggts, mycket byggs redan nu och mycket är planerat. Här är en del av det som redan är i gång och planerna för framtiden.

  • Publicerad 10:00, 7 nov 2014

Utvecklingsområden i Södra Askim


Ett planförslag för längre fram i tiden består av tre sammanhängande utvecklingsområden: Brottkärrsmotet, Svindal och Gatersered. Om hela planområdet byggs ut tillkommer cirka 6 500 bostäder.

Planens syfte är att skapa underlag för fungerande lokalsamhällen med gång- och cykelavstånd till skola, närservice och kollektivtrafik.
Vad är planen för Gatersered och Svindal, stadsbyggnadskontorets Christian Jönsson?
– När det gäller Gatersered och Svindal är de utvecklingsområden på längre sikt. I april i år fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda de framtida utvecklingsområdena: Olofstorp, Norra Hisingen och Södra Askim. Detta kommer vi att jobba med under nästa år, och det vi ska ta reda på är i princip vilket område som ska utvecklas först. Var, när och hur ska de utvecklas. Vi kommer nog behöva ha hela 2015 på oss för att leverera det här, säger Christian Jönsson.
Tidigare i år blev rapporten Strategi för Göteborg 2035 utbyggnadsplanering klar, som fokuserar på det sammanhängande stadsområdet utanför Göteborgs innerstad som har god kollektivtrafik och där många av stadens invånare bor idag: mellanstaden.
Strategin ger en möjlig utbyggnadspotential om sammanlagt cirka 45 000-55 000 nya bostäder i mellanstaden fram till cirka år 2035.
– Det vi ska börja med nu är att komplettera den strategin med: ”Vad ska vi bygga efter 2035?”. Vi ska svara på politikens fråga, men vi vet inte riktigt hur vi ska lägga upp det ännu. Det kommer visa sig under arbetets gång, säger Christian Jönsson.
Bostäder längs Sisjövägen

Cirka 500 bostäder ska komplettera stadsdelen med bostadsformer som det råder brist i nuläget. Bebyggelsen föreslås innehålla en blandning av radhus och flerfamiljshus. En förskola med sex avdelningar är också planerad.
Vad händer nu? Planen antogs av byggnadsnämnden den 29 april 2014. Planen överklagades till länsstyrelsen som i början av september avvisade och avslog samtliga överklaganden. Planen är för närvarande överklagad till nästa distans, mark- och miljödomstolen. Beslut från domstolen förväntas komma första eller andra kvartalet 2015.

Bostäder i Pilegården


Cirka 250 lägenheter planeras i Pilegråden på ytor som idag används som parkering och panncentral. Lämplig
placering på förskola undersökt och Stena fastigheter är markägare och exploatör, det som planeras är i första hand hyresrätter.
Vad händer nu? Stadsbyggnadskontoret arbetar fram en samrådshandling som planeras ställas ut under första kvartalet 2015.


Bostäder i Kobbegården

Runt 250 lägenheter planeras i Kobbegården på ytor som idag används som parkering. Befintlig parkering omlokaliseras och nytillkommen planeras in. Stena fastigheter är markägare och exploatör, i första hand planeras hyresrätter.
Vad händer nu? Stadsbyggnadskontoret arbetar fram en
samrådshandling som planeras ställas ut under första kvartalet 2015.Bostäder norr om Billdals kyrka

35-50 bostäder inom område som idag är ängsmark. Även handel, kontor och icke störande verksamheter längs med Södra Särövägen föreslås i detaljplanen som också möjliggör en utbyggnad av gång- och cykelväg längs den östra sidan av Södra Särövägen.
Vad händer nu? Arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag till byggnadsnämnden och kommunfullmäktige var så gott som klart. Men den senaste tiden har länsstyrelsen ställt frågor om höga vattenflöden, och det göra att stadsbyggnadskontoret behöver utreda ytterligare.


Bostäder norr om Uggledal

Cirka 600 bostäder i både bostadsrätter och hyresrätter, samt ett antal radhus. Bebyggelsen är främst samlad mot norr för att vara nära kollektivtrafik och servicefunktioner vid Origohuset.
Vad händer nu? Planen vann laga kraft den 26 juni 2014.
Byggstart? För att kunna bygga bostäder behöver vägarna vara på plats. Dessa byggs ut under 2015 och en bit in på 2016. Preliminär byggstart för bostäderna är planerad en bit in på 2016, enligt fastighetskontoret.


Bostäder med särskild service Uggledalsvägen

Kompletterande bostadsbebyggelse Uggledalsvägen. Byggnaden föreslås innehålla cirka sex lägenheter med särskild service, så kallat BMSS, samt tillhörande gemensamhets- och personalytor. Detaljplanen innebär att bostäder kan uppföras med en total yta om maximalt 650 kvadratmeter i en våning.
Vad händer nu? Planen var överklagad till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen, av grannarna i området. Nu har den precis vunnit laga kraft och nu är det upp till lokalförvaltningen att planera.

Bostäder vid Billdals Björkväg


Förslaget innebär att ett BMSS-boende (boende med särskild service) med 6-8 lägenheter i ett plan kan uppföras inom fastighet Lindås 1:9 och 1:14. Dessutom kan två tillkommande tomter skapas för villor i ett plan på en av fastigheterna.
Vad händer nu? Planen antogs av byggnadsnämnden den 30 september 2014. Sista dag för att överklaga nämndens beslut har varit, och enligt kommunen har det inte kommit in något överklagande till den. Detta gör att planen vann laga kraft så sent som i den här veckan.Bostäder norr om Askimsbadet

60-70 lägenheterna fördelade på fem huskroppar och placeras på yta som idag är en grusbollplan som enligt planhandlingen sällan används. Eftersom Bostadsbolaget har markanvisats området avses bostäderna byggas som hyresrätter. Dessutom säkerställs naturmark som allmän plats och ytan närmast Askimsbadet planläggs för friluftsområde med ambitionen att skapa aktiviteter som kompletterar badplatsen.
Vad händer nu? Granskningen är avslutad och nu påbörjas arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden och kommunfullmäktige får ta ställning till. Under granskningen har det dock, enligt ansvarig tjänsteman, inkommit en del synpunkter som gör att tidsplanen, ett antagande i byggnadsnämnden innan årsskiftet, antagligen inte kommer hålla. Det är kommuninterna teknikaliteter som gör att man kan få komma att tänka om på vissa delar.


Bostäder vid Hovåsterassen

Minst 40 lägenheter i blandad upplåtelseform på yta som idag är naturmark i sluttning. Fastigheten är privatägd.
Vad händer nu? Stadsbyggnadskontoret har fått börja om lite, eftersom fastigheten fått en ny ägare. Preliminärt finns en samrådshandling att se innan sommaren 2015.


Närcentrum vid Brottkärrsmotet

Förslaget innebär en utbyggnad med cirka 500 nya
bostäder och 37 000 kvadratmeter verksamheter.
Vad händer nu? Planen vann laga kraft den 20 maj i år. Det innebär att planen är gällande.
Byggstart? Exploatören har börjat bygga den så kallade spektrumbyggnaden som ska innehålla verksamheter och skola som ska stå klar senast hösten 2015. Nästa år fortsätter andra exploatörer bygga sina bostadsområden. Bostadsutbyggnaden och vägarbeten beräknas pågå de närmaste åren.


Naturreservat för Stora Amundön och Billdals skärgård

Syftet med att bilda naturreservat för Stora Amundön och Billdals skärgård är att säkerställa områdets stora natur-, kultur- och friluftslivsvärden. Stora Amundön är ett omtyckt tätortsnära bad- och promenadområde. Här finns också grunda vikar och ålgräsängar som är värdefulla för fisk och andra havslevande djur och växter.
Vad händer nu? Ett förslag till naturreservat håller på att tas fram; med avgränsning, föreskrifter och skötselplan. Den optimistiska tidsplanen är att en samrådshandling tas fram under 2015.


Bostäder vid Klåvavägen


25 bostäder i flerbostadshus (tvåvåningshus med en inredd vindsvåning samt en våning med inredd vindsvåning) och ett par radhusenheter. En gruppbostad med sex brukarlägenheter, gemensamhetsutrymme och personalutrymme på kommunal mark intill. Planen omfattar även mark som kan komma att utgöra den första delen av planerad ny entré till Norra Brottkärr.
Vad händer nu? Planen antogs av byggnadsnämnden den 17 december 2013. Planen är sedan den 6 oktober 2014 överklagad till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen.


Gatukostnadsutredning Södra Lindås


Med anledning av genomförandet av 1972 års detaljplan för Södra Lindås har fastighetskontoret tagit fram ett förslag till gatukostnadsutredning. I gatukostnadsutredningen framgår att utbyggnaden av gator föreslås bekostas av fastighetsägarna inom området. Gatukostnadsutredningen har tidigare varit på samråd under 2008 och på utställning i januari-februari 2010. Efter utställningen beslutade fastighetsnämnden i december 2011 att gatukostnadsutredningen skulle revideras och att förslaget skulle ställas ut på nytt.
Vad händer nu? Utredningen varit på utställning nummer två precis, i september-oktober. Nu ska fastighetskontoret gå igenom alla synpunkter som kommit in och ta fram ett utställningsutlåtande som kontoret siktar på att kunna lämna till fastighetsnämnden innan årsskiftet. Ärendet ska sen vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Relaterad information

ORDLISTA


Samråd
Information till allmänheten om det pågående planarbetet. Vid samrådet bör motiven till förslaget, planeringsunderlag och följderna av förslaget framgå. Under samrådstiden ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till översiktsplan.

Samrådsredogörelse

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse. Den redovisar alla inkomna synpunkter samt kommunens kommentarer. Byggnadsnämnden beslutar om ett slutgiltigt planförslag ska tas fram.

Granskning
Efter samrådet upprättas en slutgiltig detaljplan som ställs ut för granskning i minst tre veckor. Då kan du se om dina eventuella synpunkter i samrådet har beaktats. Efter att granskningstiden avslutats upprättas ett granskningsutlåtande.

Antagande

Efter eventuella mindre ändringar går planförslaget till byggnadsnämnden för antagande. Större och extra viktiga planer eller planer som strider mot översiktsplanen godkänns av nämnden för att sedan antas av kommunfullmäktige.

Laga kraft

Om planen inte överklagas, eller om överklagandet avslås vinner planen laga kraft och kan genomföras. Nu kan bygglov beviljas, vilket innebär att spaden kan sättas i jorden och arbetet kan påbörjas för att förverkliga idén som utvecklats under processens gång.

Visa merVisa mindre

Trafiken – minut för minut

GÖTEBORGSNÖJE

Moderna dadaister i nära 50 år

Karl Gaslebens och Dan Söderqvists musikhistoria unik i Sverige Det träffades redan under gymnasietiden i Göteborg i 70-talets början. Som Twice a Man har Karl Gasleben och Dan Söderqvist verkat i nästan 40 år. Nu är det aktuella med nytt album.tisdag 11/8 11:26

KONSUMENT GÖTEBORG

Vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa?

Konsument. Måste jag betala ersättning för leveranshinder och hyra, vad är Konsumentverket och vad är konsumentvägledningen egentligen och vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. söndag 24/5 12:00

DEBATT

DEBATT: "Vi vill att alla skall känna trygghet på sjön"

Kräver lagstiftning om båtkörkort för snabba båtar och vattenskotrar Vi båtorganisationer med drygt 300 000 medlemmar i Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet vill se obligatoriskt båtkörkort för alla som framför båtar inklusive...torsdag 16/7 15:08

KRÖNIKOR

Jernberg: "Ibland måste man släppa taget"

Retorik Efter en turbulent vår och en höst där allt fortfarande inte är riktigt som ”vanligt” kan det vara viktigt att våga varva ned och utmana sina tankebanor. måndag 10/8 14:00

QUIZ

Quiz: Vad kan du om din snart 400-åriga stad?

Firar 399 år i dag Idag är det ett år kvar till det stora 400-årsjubiléet för vår stad. Men vem grundade då Göteborg? Och hur gammal är egentligen Götaälvbron? I det här quizet kan du utmana dina Göteborgskunskaper.torsdag 4/6 15:11