Under det närmsta decenniet ska Tynnered växa med tusentals nya bostäder, ett flertal skolor och förskolor, verksamheter och service.

Fram till och med den 20 december ligger det övergripande planprogrammet för Tynnered ute på samråd.

Välens IP. Idag består området bland annat av konstgräsplaner samt baracker som utgör klubbhus för en rad olika föreningar.

Välens IP. Idag består området bland annat av konstgräsplaner samt baracker som utgör klubbhus för en rad olika föreningar.

Johanna Roos

45 förskoleavdelningar

Det aktuella området som omfattar cirka 100 hektar sträcker sig mellan Frölunda torg och Opaltorget, men också kring Skattegårdsvägen och Näsetvägen, där det sistnämnda även inkluderar Välens idrottsplats.

Programmet, som sedan ska ligga till grund för kommande detaljplanering, innehåller mellan 1500 och 2000 nya bostäder, varav cirka 400-500 småhus, tre nya skolor, åtta förskolor med totalt omkring 45 avdelningar, verksamhets- och kontorslokaler, samt ytor för torg och idrottsverksamhet.

– Tanken med programmet är att skapa förutsättningar för att öka bostadsbeståndet, öka tryggheten, skapa en mer varierad bebyggelse inom området och bidra till stadsliv, säger Anders Dahlgren planarkitekt på stadsbyggnadskontoret och projektledare.

Sportsligt. Planområdet för Välen park begränsas i norr av Västerleden och i söder av Marholmsvägen. Till vänster på bilden syns Näsetvägen.

Sportsligt. Planområdet för Välen park begränsas i norr av Västerleden och i söder av Marholmsvägen. Till vänster på bilden syns Näsetvägen.

Rstudio for Architecture

Ersätter Välens IP

Han menar att Näsetvägen är ett av områdena som kommer att genomgå de största förändringarna, där det nya kvarteret Välen park ska växa fram.

I Välen har Stena fastigheter tillsammans med Skanska redan fått en markanvisning och planerarar att bygga 600 bostäder och nya idrottsytor som ska ersätta nuvarande Välens IP.

– Området kommer fortsatt att användas för idrottsändmål med tillhörande centrumverksamheter och kontor. Det ger förutsättningar att även i det nya området ha kansli, klubblokaler med mera, säger Anders Dahlgren.

Rstudio for Architecture

Ett socialt projekt

Enligt Skanska är tanken att blanda hyres- och bostadsrätter i samma trappuppgångar:

"Husen är tänkta att innehålla en samhällsspeglande mix av boendeformer: familje-, singel- och studentbostäder, senior- och kollektivboenden samt bostäder med särskild service. Resultatet blir en mångfald som lägger grunden för ökad interaktion och öppenhet", skriver Skanska på sin hemsida.

Projektet Välen park ska dessutom bli en arena för sociala samhällsinvesteringar under byggtiden. Arbetsmarknadsinsatser och skolsamverkan ska bidra till egenförsörjning och motverka utanförskap.

Programmet för Tynnered väntas vara klart mot slutet av 2023 och hela förslaget förväntas vara utbyggt år 2035.

Vinterstad. Vintertid finns en vision om att kunna spola is på idrottsytorna i Välen park.

Vinterstad. Vintertid finns en vision om att kunna spola is på idrottsytorna i Välen park.

Rstudio for Architecture